Ordförande har ordet

På onsdag, den 7e mars, är det ….

…..årsmöte och årsstämma. Vi startar kl 19.00 och platsen är som vanligt Vreta Kluster.

Vi kommer att arbeta oss igenom förhandlingarna på ett lite annorlunda sätt än tidigare eftersom Anders Hammarström från SGF kommer att redovisa medlemsundersökningen Players 1st. Vi kommer att fokusera på 2018 med hjälp av våra resultat i Players 1st undersökningen. Det är mycket intressent också för dig som medlem att se resultat och förstå vad övriga medlemmar också tycker så bara det är värt att närvara på årsmöte/årsstämman.

Som förberedelse inför årsmötet och årsstämman…

har styrelsen enhälligt beslutat att föreslå att vi delar styrelserna, d.v.s. inte som idag ha samma styrelse för klubb som bolag. Bakgrunden till detta kan sammanfattas enligt följande:

Golfklubbens verksamhet har i och med Vreta SkiCenters tillkomst inneburit att golfklubben kan bedriva en året-runt verksamhet med betydligt fler fast anställd personal. Lokaler samt anläggning används på ett mer effektivt sätt och skapar en bra grund för att kunna gå vidare i utvecklingen. Golfklubbens medlemmar har kunnat dra nytta av skidverksamheten genom debitering för tjänster som skidverksamheten genererat. Uthyrning av lägenheterna vid golfklubben har också tagit fart och en ganska omfattande ”hotell-verksamhet” ställer nya och ökade krav på den ekonomiska hanteringen och service till ”hotellgäster”.

Restaurangverksamheten når årligen ”all time high” och får ett allt större kundunderlag. Önskemål om bättre arbetsmiljö för den administrativa delen och möjlighet för restaurangen att möta myndigheternas krav på arbetsmiljö, utrustning och utrymme ställs. Med en allt större affärsverksamhet har klubben kommit till en skiljeväg där beslut behöver fattas om fortsatt inriktning och vägval. Antingen fortsätta som en ren golfklubb eller fortsätta som golfklubb med en omfattande affärsverksamhet.

Den nuvarande styrelsen har bedömt att vi måste gå vidare till nästa steg med att utveckla föreningsverksamheten med en ny styrelse för klubben som endast har som uppdrag att tillvarata och genomföra golfmedlemmarnas önskemål, att driva på den fortsatta utvecklingen av föreningsverksamheten till nytta för alla våra medlemmar. Här finns mycket som vi kan göra och utan att denna styrelse har större ekonomiskt ansvar, d.v.s. detta ligger i princip på bolagets styrelse.

För ett affärsbolag gentemot föreningens styrelse krävs annan kompetens som hanterar och utvecklar affärsverksamheten. Vår affärsverksamhet kommer att växa och kan omfatta flera delar som inte har med golf att göra. Helt naturligt är att skidverksamheten Vreta SkiCenter i en nära framtid knyts hårdare till affärsverksamheten och affärsbolaget, inte minst i och med krävs att anläggningen nu blivit officiellt Vasaloppscenter. Hotellverksamhet- och restaurangverksamhet kommer att växa och kräva speciell ekonomisk hantering och personal. En utökad hotell- och restaurangverksamhet skapar också fler affärsområden, som till exempel konferens-, catering- och transportverksamhet.

Eftersom fler fastigheter kommer att behövas för verksamheten i en nära framtid behöver det hanteras av annan kompetens inom affärsbolaget och bör därför vara frånkopplat från golfverksamheten.

Tidpunkten har kommit för att nu fatta beslut om inriktning, omfattning, fortsatt och utökad affärsverksamhet. En multianläggning kräver en annan styrning för affärsverksamheten än för en ideell verksamhets styrelse och därför har nuvarande styrelse tagit beslutet att föreslå årsmötet/årsstämman att göra dessa förändringar.

Hoppas verkligen att du kommer på årsmötet/årsstämman, det finns plats.

Välkomna!

Staffan Johansson/Ordförande

Fler artiklar

Namn Datum
Städdag 2018-03-14
Utförsäljning av klubbor 2018-03-09
Ordförande har ordet 2018-03-05
Världshandicap kommer 2020 2018-02-20
Juniorsupporter 2018 2018-02-20