Miljöpolicy

Miljöpolicy

”Vreta Kloster Golfklubb och Vreta Kloster Golf AB skall, inom ramen för klubbens och bolagets tekniska och ekonomiska förutsättningar, verka för en hållbar ekologisk utveckling. Det gör vi genom att ha ett aktivt miljöarbete och ett helt miljökoncept där vi involverar såväl anställda, samarbetspartners som medlemmar i golfklubben.

Vi skall:

 • koncentrera insatserna till de för varje tid viktigaste miljöaspekterna
 • kontinuerligt arbeta för att reducera vår totala resursförbrukning
 • minimera användningen av icke förnyelsebara material
 • se till att föroreningar och avfall begränsas vid källan
 • ställa krav på ett levande miljöarbete hos våra anställda, samarbetspartners och medlemmar
 • alltid sträva efter att arbeta på ett energieffektivt sätt
 • verka för att hälsa och miljö skyddas
 • skydda och vårda vårt natur- och kulturområde
 • verka för att den biologiska mångfalden bevaras
 • verka för god hushållning med mark och där också vattenförsörjningen tryggas
 • följa lagar, förordningar och föreskrifter för miljön

 Miljöpolicyn antogs av årsmötet 2011-03-02