Lokala Regler, Markeringar på banan och Tävlingsregler

Lokala Regler
Vreta Kloster GK 2018

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

Out of bounds (Regel 27)

 1. Out of bounds” definieras av vitmarkerade pinnar.

Vattenhinder (Regel 26)

 1. Alla omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder. Gränsen till hindret går där marken bryter av mot hindret.

 2. Område mellan hål 5, 6 och 7 bortanför markeringar är del av sidovattenhinder.

 3. Ön i vattenhindret på hål 11 är del av vattenhindret och får inte beträdas.

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

 1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.

 2. MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar.

 3. Vit spraylinje runt om ett MUA-område definierar gränsen för MUA.

 4. Myrstackar.

 5. Skador i bunkrar såsom blottade stenar, gropar eller fåror orsakade av rinnande vatten är mark under arbete

 6. Dräneringar täckta av sand, singel, grovt grus eller småsten är mark under arbete.

 7. Jordfasta stenar, berg i dagen och rötter i dagen, på varje del av spelfältet, inklusive stigar genom ruffen, som är nedklippta till fairwayhöjd eller lägre, är mark under arbete.

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

 1. Stenar i bunkrar.

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

 1. Gul-svarta pinnar, som visar avståndet 150 meter till mitten av green.

 2. Objekt identifierade med orange markering.

 3. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara hindrande föremål har samma status som det hindrande föremålet och är inte mark under arbete.

 4. Elstängsel är ett oflyttbart hindrande föremål och en spelare får, utom när bollen är i ett vattenhinder, ta lättnad utan plikt för störande inverkan.

 5. Lättnad för störande inverkan av ett oflyttbart hindrande föremål (OHF) får tas enligt Regel 24-2.
  Därutöver,
  om en boll ligger på spelfältet och ett OHF på eller inom två klubblängder från greenen och inom två klubblängder från bollen ger störande inverkan på spellinjen mellan bollen och hålet får spelaren, utan plikt, ta lättnad på följande sätt:
  Bollen måste lyftas och droppas på den närmaste punkt från där bollen låg, som (a) inte är närmare hålet, (b) inte har ett OHF i spellinjen och (c) inte är i ett hinder eller på en green. 

Om spelarens boll ligger på green och ett OHF inom två klubblängder från green ger störande inverkan på hans puttlinje, får spelaren ta lättnad på följande sätt:
Bollen måste lyftas och placeras på den närmaste punkt från där bollen låg, som (a) inte är närmare hålet, (b) inte har ett OHF i puttlinjen och (c) inte är i ett hinder. Bollen får rengöras när den lyfts.
Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om störande inverkan av någonting annat än OHF gör slaget uppenbart ogörligt.

Boll som oavsiktligt rubbas på green
Regel 18–2, 18–3 och 20–1 ändras enligt följande.

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18–2, 18–3 och 20–1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (tex nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelare mot Regel 14-3.

Boll träffar ledningstråd, ”pay- and play”/9-hålsbanan

Om en boll träffar en ledningstråd vid spel på Gula slingan/9-hålsbanan ska slaget inte räknas och spelaren måste spela en boll, utan plikt, från den plats varifrån den ursprungliga bollen senast spelades enligt Regel 20-5.

Lättnad för pluggad boll

På spelfältet får en boll, som är pluggad, utan plikt lyftas, rengöras och droppas så nära punkten som möjligt där den låg, dock inte närmare hålet. När bollen droppas måste den först träffa en del av banan som tillhör spelfältet. Anmärkning: En boll är ”pluggad” när den ligger i sitt eget nedslagsmärke och en del av bollen är under markytan. En boll behöver inte nödvändigtvis nudda jorden för att vara pluggad (t.ex. kan gräs, lösa naturföremål och liknande finnas mellan bollen och jorden). Undantag: a. En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om bollen är pluggad i sand i ett område som inte är finklippt. b. En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om störande inverkan av någonting annat än den olägenhet som täcks av denna lokala regel gör slaget uppenbart ogörligt.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag

 

 

Markeringar på banan

Vreta Kloster GK 2018

Följande markeringar gäller på bananBanmarkering

Innebörd

Regel i ”Regler för Golfspel”

Vit

Out of bounds

27

Gul

Vattenhinder

26

Röd

Sidovattenhinder

26

Blå

Mark under arbete (MUA)

25

Blå-vit

Mark under arbete (MUA).

Spel förbjudet

Bilaga I Del A 2a,

Regel 25-1

Vilken som helst av färgerna

ovan med grön topp

Miljökänsligt område (MKO). Spel förbjudet.

Bilaga I Del A Regel 2c

Orange

Oflyttbart hindrande föremål

24-2Tävlingsregler

Vreta Kloster GK 2018

Tillfälliga tävlingsregler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla eller vid 1:a tee. Därutöver gäller följande tävlingsregler för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

a. Tee i handicaptävlingar, Regel 11 Om inte annat bestämts i villkor för en tävling måste alla damer spela från tee 48 och alla herrar spela från tee 57. Undantag: Pojkar till och med det år de fyller 12 och herrar från och med det år de fyller 75, eller med sjukintyg, kan välja att spela från tee 48. Flickor till och med det år de fyller 12 och damer från och med det år de fyller 70, eller med sjukintyg, kan välja att spela från tee 38. Plikt: Matchspel - motspelaren kan begära att spelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, slår om slaget från rätt tee; Slagspel - två slag och om felet inte rättas till, enligt Regel 11-4b, diskvalifikation.

b. Områden där övning är tillåten, Regel 7 Övningsspel på tävlingsdagar, före eller mellan tävlingsronder, är tillåtet på den del av banan som inte är aktuell tävlingsbana. Plikt: Diskvalifikation.

c. Tävlingsledningen avbryter spelet Regel 6-8 Tävlingsledningen tillkännager avbrott och återupptagande av spelet genom signaler med siren och/eller tuta. Spelarna måste avbryta spelet enligt Regel 6-8b och dess Anmärkning. Spelet återupptas enligt Regel 6-8d efter det att tävlingsledningen bestämt att spelet ska återupptas.

Följande signaler används:
Avbryta spelet omedelbart (Åska) - En lång signal.
Avbryta spelet - Tre signaler, upprepade gånger.
Återuppta spelet - Två korta signaler, upprepade gånger.

Plikt: Avbryta spelet omedelbart - enligt Regel 6-8b Anm: Avbryta eller återuppta spelet - enligt Regel 6-8b.

d. Paus Regel 6-8 Under en fastställd rond har spelarna möjlighet till paus efter hål 9 enligt Regel 6-8 a. Grupp som är mer än startintervallet efter gruppen framför bör inte ta paus. Om efterföljande grupp inte önskar ta paus har den rätt att gå igenom. På uppmaning av tävlingsledning ska paus hållas så kort som möjlig.

e. Särskiljning i slagspel I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom "play off hål för hål" på hål 1 och 18 tills segrare korats. Övriga placeringar enligt resultatlistan särskiljs med matematiska metoden.

f. Golfbil, persontransportmedel Persontransporthjälpmedel såsom golfbil, golfmoped, cykel, eller motsvarande får inte användas i tävling utan speciellt tillstånd utfärdat av spelarens hemmaklubb. Ansökan om tillstånd skall göras i god tid innan tävling.

Golfbilen är då en del av spelarens utrustning och får inte användas för persontransport av andra spelare i samma boll. Det är tillåtet att partners eller medtävlares/motspelares utrustning transporteras på spelarens bil. Den räknas då som Caddie.

 

Dessa ”Lokala Regler, Markeringar på banan och Tävlingsregler” är antagna 2018-03-26 av Tävlingskommitténs AU, Vreta Kloster GK.

Beslutade av Vreta Kloster GK styrelse 2018-04-16.