LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2022 FÖR VRETA KLOSTER GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Dessa finns anslagna på tavlan som finns på gaveln på golfbilsskjulet samt finns publicerade på klubbens hemsida. Reglerna gäller för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 1. Out of bounds (Regel 18.2)
  a) Out of bounds definieras av vitmarkerade pinnar.

 2. Green (Regel 13)
  Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:

  • spelaren,
  • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
  • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).

  Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

 3. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
  a) Lättnad från elektriskt gränsstaket
  Om en spelares boll ligger på banan och inom två klubblängder från det elektriska gränsstaketet på 18-hålsbanans hål 5, 6, 12 och 15 och på Pay-and-Play-banans hål 7 och 8 får spelaren, utan plikt, ta lättnad enligt Regel 16.1 och då som referenspunkt använda punkten som är två klubblängder från staketet och är på samma avstånd från hålet som bollens ursprungliga läge.
  Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.

  b) Lättnad för häckplantering runt tee på hål 1
  Området definierat av blå pinnar med grön topp runt den planterade häcken vid tee på hål 1 (vänster om green på hål 18) är en spelförbudszon som ska behandlas som ett onormalt banförhållande. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f.

  c) Bollen träffar kraftledning
  Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning under spel på Pay-and-Play-banan räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs (se regel 14.6 för vad som ska göras).

  d) Lättnad på motsatta sidan av rött pliktområde (markerat med röd pinne med vit topp)
  När en spelares boll är i ett pliktområde, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att den är i ett pliktområde även om den inte hittas, får spelaren ta lättnad genom att använda ett av alternativen i Regel 17.1d.
  Eller när bollen sist skar gränsen på det röda pliktområdet vid dammen på hål 5 får spelaren, som ett extra lättnadsalternativ genom att lägga till ett slags plikt, droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll på motsatta sidan av pliktområdet.
  •Referenspunkt: Den bedömda punkten på motsatta sidan av pliktområdet som är på samma avstånd från hålet som den bedömda punkten där den ursprungliga bollen sist skar gränsen på det röda pliktområdet.
  •Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: Två klubblängder men med dessa begränsningar:
  •Begränsningar av lättnadsområdets läge:
  »»Får inte vara närmre hålet än referenspunkten, och
  »» Får vara i varje område på banan utom samma pliktområde men
  »» Om fler än ett område på banan ligger inom två klubblängder från referenspunkten, måste bollen bli liggande i lättnadsområdet i samma område på banan som bollen först vidrörde när den droppades i lättnadsområdet.
  Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a. 
  Anm: De röd-vita pinnarna på hål 5 står parvis på var sida om pliktområdet, på samma avstånd från mitten av green, för att underlätta att uppskatta referenspunkten på motsatta sidan av pliktområdet.

 4. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan
  a) Mark under arbete
  1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
  2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
  3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
  4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
  5. Dräneringar täckta av sand, singel, grovt grus eller småsten är mark under arbete.
  6. Jordfasta stenar, berg i dagen och rötter i dagen, på varje del av spelfältet, inklusive stigar genom ruffen, som är nedklippta till fairwayhöjd eller lägre, är mark under arbete.
  7. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.

  b) Organiska föremål
  Områden med hybridgräs på hål nr 2 och nr 7 är organiska föremål

  c) Oflyttbara tillverkade föremål
  Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.

 5. Begränsningar i att använda speciell utrustning
  Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
  Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.
  En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.
  Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.
  Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

 6. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
  Sätt att avbryta och återuppta spelet
  Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.
  Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.


  TÄVLINGSVILLKOR
  Tillfälliga tävlingsvillkor för en enskild tävling och startavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan.
  Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

 7. Registrerade ronder i GIT
  För att få ta emot pris i klubbens tävlingar måste spelaren ha minst 4 registrerade handicapronder de senaste 12 månaderna.

 8. Anmälan till tävling
  Anmälan till tävling måste göras senast klockan 12.00 tre dagar före tävlingen. Undantag kan förekomma. Anmälan kan göras i GIT tidigast en månad innan aktuell tävlingsdag.
  Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande startavgift.
  Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, se Spel- och Tävlingshandboken kap 8.3.6.
  Ansvarig tävlingsledare har rätt att vid återbud i lottad tävling sätta in en eller flera nya spelare för att fylla upp bollarna. För övrigt tas inga efteranmälningar emot. Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning om inget annat anges i tävlingsinbjudan.

 9. Tävlingsgreenfee
  Tävlingsgreenfee är 300 kr för seniorer, 150 kr för juniorer alla dagar, om inget annat anges i tävlingsinbjudan.

  Innehavare av VIP-kort erlägger 300 kr för greenfee vid tävling på fredagar, lördagar och helgdagar, övriga dagar fritt. För greenfee-checkar motsvarar värdet tävlingsgreenfee.

 10. Handicapklasser
  Vid klubbens tävlingar tillämpas oftast dynamisk klassindelning vilket innebär att klassindelning skapas med ungefär lika många startande i varje klass. Undantag kan förekomma och då gäller följande indelning:
  Klass A +8,0 – 12,4
  Klass B 12,5 – 20,4
  Klass C 20,5 – 36,0
  Klass D 36,1 - 54,0
  Vid färre än 5 startande eller 5 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.

 11. Tee i klubbtävlingar 
  I klubbens tävlingar spelar herrar från tee 57 och damer från tee 48, om inget annat anges i villkor för en tävling. Undantag: Pojkar till och med det år de fyller 12 och herrar från och med det år de fyller 75, eller med sjukintyg, kan välja att spela från tee 48. Flickor till och med det år de fyller 12 och damer från och med det år de fyller 70, eller med sjukintyg, kan välja att spela från tee 37. Regel 6.1b. 
  Tee ska i så fall väljas vid anmälan eller innan lottningen är gjord. Vid problem kontakta kansliet.

 12. Områden där övning är tillåten
  På aktuell tävlingsbana gäller regel 5.2.
  Övrigt övningsspel på tävlingsdagar, före eller mellan tävlingsronder, är tillåtet på den del av banan som inte är aktuell tävlingsbana.
  Plikt för första regelbrottet: allmän plikt (tillämpas på spelarens första hål)
  Plikt för andra regelbrottet: diskvalifikation


 13. Paus
  Under en fastställd rond är det tillåtet att ta en paus på högst 5 minuter vid klubbhuset. Grupp som är mer än 10 minuter efter gruppen framför bör inte ta paus. Om efterföljande grupp inte önskar ta paus har den rätt att gå igenom.

 14. Särskiljning (Regel 3.3a)
  I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på hål 13 och därefter hål 18, hål 13, hål 18 o.s.v. om inget annat anges i tävlingsinbjudan. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

 15. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)
  Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas till tävlingsledningen vid ”scoring area” eller på annan av tävlingsledningen anvisad del av klubbhusområdet. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat ”scoring area”.

 16. Prisutdelning
  Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare. Undantag för KM där endast medaljer delas ut.

 17. Resultat – tävlingen officiellt avslutad
  När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

 
Beslutade av Vreta Kloster GK:s styrelse 2022-04-05