ORDNINGSREGLER OCH FÖRESKRIFTER 2022 FÖR VRETA KLOSTER GOLFKLUBB

Golf spelas enligt "Regler för Golfspel", "Tolkningar", “Lokala Regler och Tävlingsvillkor 2022” samt följande ordningsregler och föreskrifter:

Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy
Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF. Utförlig information om SGF:s och RF:s policybeslut samt aktuell dopingpreparatlista finns på http://www.golf.se och http://www.rf.se

 1. Alkohol Från SGF:s sida accepteras inte att en spelare konsumerar alkoholhaltiga drycker under sitt spel eller vid spel på golfklubbens övningsområden. En spelare får heller inte vara berusad eller påverkad av droger under spel på en golfbana.
 2. Dopning En spelare får inte inta några dopningsklassade medel. Spelare som gör sig skyldig till dopning, liksom den som hjälper honom, kan bestraffas med avstängning från all idrottslig verksamhet.
 3. Tobak SGF anser att tobaksbruk inte hör ihop med golfspel.
 4. Hasardspel Alla kategorier av spelare bör undvika att delta i hasardspel. En amatörspelare kan förlora sin amatörstatus. Spelare eller golfklubb vars uppförande skadat golfen kan ådra sig bestraffning och påföljd.
 5. Säker golf Under tävling och utövande av golfspel i övrigt gäller att spelaren följer SGF:s riktlinjer och bestämmelser beträffande "Säker Golf". Idrottsutövare som åsidosätter ”Säker Golf” kan ådra sig disciplinär åtgärd från klubbens sida eller bestraffas med upp till två års avstängning från allt golfspel.


VKGK ORDNINGSFÖRESKRIFTER
Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla och/eller vid 1:a tee. Därutöver gäller följande ordningsföreskrifter för allt spel på klubben:

 1. Bilparkering får endast ske på angivna platser.
 2. Person med golfutrustning på banan, som inte löst gällande greenfee eller saknar spelrätt, kan få betala dubbel gällande greenfee.
 3. Spelare är skyldiga att följa anvisningar från kontrollant. Golf-ID, medlemsbricka eller greenfeekvitto ska kunna uppvisas.
 4. Barn i barnvagn får, på egen risk medtas, vid sällskapsspel.
 5. Kopplad hund får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel. Bajspåse måste användas.
 6. Spelarna bör inte störa andra spelare med elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner).
 7. Hela bunkerkrattan ska placeras i bunkern med skaftet i hålets spelriktning.
 8. Under ronden är det tillåtet att ta en paus på högst 5 minuter vid klubbhuset. Grupp som är mer än 10 minuter efter gruppen framför bör inte ta paus. Om efterföljande grupp inte önskar ta paus har den rätt att gå igenom.
 9. Av säkerhetsskäl är det förbjudet att slå utslaget på hål 1 i riktning över högra delen av träddungen utan att använda forecaddie och förvissa sig om att ingen människa kan vara i vägen. Det är också förbjudet att slå mot green på hål 4 utan att förvissa sig om att framförvarande boll har lämnat greenområdet. Det är även förbjudet att slå ut på hål 10 utan att förvissa sig om att framförvarande boll är på lämpligt avstånd. Det är klart att spela när framförvarande boll har ringt i därför avsedd klocka som finns på både hål 4 och hål 10.
 10. Banpersonalen har företräde. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås.

 

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

Godkända av klubbens styrelse 2022-03-01.