Hållbarhetspolicy

Gemensamt för Vreta Kloster Golfklubb och Vreta Kloster Golf AB skall, inom ramen för klubbens och bolagets tekniska och ekonomiska förutsättningar, verka för en hållbar ekologisk utveckling. Det gör vi genom att ha ett aktivt hållbarhetsarbete och ett hållbarhetskoncept där vi involverar såväl anställda, samarbetspartners, leverantörer som medlemmar i golfklubben.

Vi skall:

 • koncentrera insatserna till de för varje tid viktigaste hållbarhetsaspekterna
 • kontinuerligt arbeta för att reducera vår totala resursförbrukning
 • minimera användningen av icke förnyelsebara material
 • se till att föroreningar och avfall begränsas vid källan
 • ställa krav på ett levande miljöarbete hos våra anställda, samarbetspartners, leverantörer och medlemmar
 • alltid sträva efter att arbeta på ett energieffektivt sätt
 • verka för att hälsa och miljö skyddas
 • skydda och vårda vårt natur- och kulturområde
 • verka för att den biologiska mångfalden bevaras
 • verka för god hushållning med mark och för att vattenförsörjningen ska tryggas
 • följa lagar, förordningar och föreskrifter för miljön

 


Hållbarhetspolicyn är antagen av:

- Styrelsen i Vreta Kloster Golfklubb 2023-05-08

- Styrelsen i Vreta Kloster Golf AB 2023-05-23